Cennik ZAMKU GÓRNEGO

1 Bilet normalny  10,00 zł
2 Bilet ulgowy  6,00 zł
3 Bilet dla posiadacza karty „Opolski Senior” 3,00 zł
4 Bilet dla posiadacza karty „Dużej Rodziny” 50% opłaty od biletu regularnego
5 Bilet rodzinny – min. 4 osoby ( rodzice i dzieci) każda osoba po 5 zł
6 Bilet dla posiadacza karty „Opolska Rodzina”  1,00 zł
7 Bilet grupowy (grupa min.10 osób) każda osoba po 5,00 zł
8 Usługa przewodnika tłumacza /j. angielski/ j.niemiecki  30 zł od grupy * dot. Jednorazowego wejścia
9 Bilet wstępu na event/imprezę odbywającą się w obiekcie 15 zł normalny
10 zł ulgowy  

 

Uwagi:

 1. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są:
  • dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci do 26 lat;
  • emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami;
 1. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są dzieci do lat 3.
 2. Do korzystania z biletów grupowych uprawnieni są członkowie zorganizowanej grupy liczącej min. 10 osób na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 3. Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgowych biletów:
  • ważna legitymacja szkolna lub studencka;
  • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;
  • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
  • karta „Opolska Rodzina”;
  • karta „Opolski Senior”.

 

Galeria zdjęć


   

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU GÓRNEGO

 1. Zarządcą Zamku Górnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu mający siedzibę przy ulicy Barlickiego 13 w Opolu. 
 2. Zamek Górny udostępniony jest do zwiedzania codziennie w godzinach ustalonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
 3. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności, stosowania się do uwag pracowników MOSiR. 
 4. Podczas zwiedzania Zamku Górnego należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodnika.
 5. Zwiedzanie Zamku możliwe jest z przewodnikiem. Zwiedzanie trwa około 40 minut.
 6. Grupa powinna liczyć maksymalnie 10 osób.
 7. Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym zakupie biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Zamku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie Zamku wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 10. Ostanie wejście następuję 40 minut przed planowanym zamknięciem.
 11. Zamek Górny należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 12. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać napojów i żywności, rozmawiać przez telefon.
 13. Zamek należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 14. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania ognia.
 15. Zabrania się wstępu do Zamku Górnego:
  • osobom nietrzeźwym,
  • zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu,
  • zakłócającym porządek zwiedzania,
  • naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 16. Zabronione jest :
  • wnoszenie na teren Zamku Górnego broni białej i palnej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • wnoszenie do Zamku Górnego materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych,
  • wnoszenie do Zamku Górnego plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz obiektu,
  • wejście do Zamku Górnego ze zwierzętami.
 17. Na terenie Zamku Górnego bezwzględnie zabronione jest:
  • zrzucaniejakichkolwiek przedmiotów,
  • zaśmiecanie pomieszczeń,
  • niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia,
  • wynoszenie elementów wyposażenia obiektu,
  • wnoszenie i wprowadzanie na teren obiektu: rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych sprzętów i jeżdżenie na nich.
 18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających, którzy nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.
 19. Zakup biletu wstępu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  nie ponosi  odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące następstwem nie przestrzegania Regulaminu korzystania z Zamku Górnego oraz ogólnych zasad bhp.
 21. Rzeczy pozostawione na terenie Zamku Górnego będą przechowywane przez 48 godzin,a następnie usuwane.
 22. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcąa osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu i osobom trzecim.
 2. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za  
 3. szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie    
 4. odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Zamku Górnego można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 7.30  do 15.30 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.                                           

Zasady zwiedzania Zamku Górnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

MOSiR Opole ZG Komunikat COVID